อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.22
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.22
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับITA
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดนครนายก รอบ 1/2566
แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2621/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครนายก
คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานประเมินความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครนายก
แบบฟอร์มรายงาน No Gift Policy
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2565
ไปที่หน้า