อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.13
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.13
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับITA
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครนายก
แบบฟอร์มรายงาน No Gift Policy
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2565
คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022)
แบบรายงานประเมินความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก
แบบสำรวจ OIT ตัวชี้วัดที่ 9.1 การเปิดเผยข้อมูล
แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2564