อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.53
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.53
ประกาศจังหวัดนครนายก
จำนวนเอกสารทั้งหมด 14 รายการ
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.10 ม.ค. 65
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลว. 5 ต.ค. 64
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 5 ต.ค.64
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2564 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลว.12 มี.ค.64
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ลว. 12 มี.ค.64
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ลว. 12 มี.ค.64
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 13/2564 ลว. 24 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของจังหวัดนครนายก ลว. 22 ก.พ. 64
ไปที่หน้า