วาระงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครนายก ท่านที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565