อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.10
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.10
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่นภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ นย 0017.3/ว 2820 รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานรัฐ
ที่ นย 0017.3/ว 409 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน
ที่ นย 0017.3/ว 3028 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ มท 0208.4/ว 6080 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล