อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
20.57
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
20.57
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 60 รายการ
ชื่อ :
พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
ตำแหน่ง :
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โทรศัพท์ :
037-393005
ชื่อ :
พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล
ตำแหน่ง :
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
โทรศัพท์ :
037-306001
ชื่อ :
พันเอก จุฑา รังสิยานนท์
ตำแหน่ง :
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
โทรศัพท์ :
037-393272
ชื่อ :
นางสาวนงนุษ มหาวงค์
ตำแหน่ง :
คลังจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037-311290
อีเมลล์ :
nyk@cgd.go.th
ชื่อ :
นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
ตำแหน่ง :
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
โทรศัพท์ :
037-312709
ชื่อ :
นายดุลยพล จูฑะพล
ตำแหน่ง :
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
โทรศัพท์ :
037-311256
อีเมลล์ :
nakornnayok@excise.go.th
ชื่อ :
นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ
ตำแหน่ง :
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037-311480
อีเมลล์ :
nakhonnayok@m-society.go.th
ชื่อ :
นายชวลิต ขลุ่ยเงิน
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037-315375
ชื่อ :
นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037-3155012
ชื่อ :
นายสมชาย จงบัญญัติ
ตำแหน่ง :
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037-313612
อีเมลล์ :
paco_nyk@opsmoac.go.th
ไปที่หน้า