อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.52
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.52
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 36 รายการ
ชื่อ :
พันเอก อภิชาติ มีธัญญากร
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037 314261
ชื่อ :
นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์
ตำแหน่ง :
คลังจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037 311290
ชื่อ :
นางสาวสิริฉัตร ภู่ภักดี
ตำแหน่ง :
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
โทรศัพท์ :
037 314706
ชื่อ :
นายดุลยพล จูฑะพล
ตำแหน่ง :
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
โทรศัพท์ :
037 311256
ชื่อ :
นายอัควิทย์ เจริญพานิช
ตำแหน่ง :
สรรพากรพื้นที่นครนายก
โทรศัพท์ :
037 314200
ชื่อ :
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
ตำแหน่ง :
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037 313283
ชื่อ :
นางวันดี เผื่อนอุดม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
สายด่วน :
037 312282
ชื่อ :
นายสมชาย จงบัญญัติ
ตำแหน่ง :
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037 313612
ชื่อ :
นายมงคล ยี่รัมย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037 311289
ชื่อ :
นางธารทิพย์ บำรุงรส
ตำแหน่ง :
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
037 311483
ไปที่หน้า