อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.44
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.44
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค้าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม