อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.48
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.48
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 - 2564 "นครนายกเมืองน่าอยู่"
จังหวัดนครนายกได้นำทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดและนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ วิเคราะห์และสรุปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด จึงมีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครนายก "นครนายกเมืองน่าอยู่" เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งศักยภาพของจังหวัดนครนายก ดังนี้
1) ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
1.1) แหล่งเกษตรกรรมที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความเป็นครัวโลก และความมั่นคง ทางอาหาร
1.2) แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และ EEC
1.3) เมืองน่าอยู่ที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ต้องการมาพักผ่อนและเพิ่มพลังทางกาย ทางจิตใจ ความคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อาศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยทำงาน GEN y-z (Work Place)
"เป้าหมายเพื่อให้คนจังหวัดนครนายกการธำรงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด การให้ความสำคัญใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
2) คำนิยามของ "เมืองน่าอยู่"
จังหวัดนครนายก ได้นำแนวคิด "เมืองน่าอยู่"ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ มาเป็นกรอบแนวทางการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ ให้จังหวัดเป็น "นครนายกเมืองน่าอยู่" ของคนจังหวัดนครนายก และระดับภาค รวมทั้งระดับประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาใน 4 มิติหลักการด้านพัฒนา
2.1) ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการเกษตร เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย (Food safety) และสามารถแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน โดยใช้กลไกประชา รัฐบูรณาการ
- ด้านการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาการท่องเที่ยวกลางแจ้ง (Outdoor) และผจญภัย (Adventure) และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน และเป็นแหล่งพักผ่อนที่ ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว
- ด้านการพัฒนาและยกระดับรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี โดยการพัฒนากลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Worker Space) เพื่อสนองตอบต่อ Life Style ของคนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต (Smart Life)
2.2) ด้านสังคมความมั่นคงและการบริการ
- ด้านสุขอนามัย พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขพื้นฐานให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และพัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญ
- ด้านการศึกษา พัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ ให้เท่าทันยุคการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ (Robot)
- ด้านความมั่นคง ประชาชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความรู้รักสามัคคีปรองดอง และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต (Way of life)
- ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนมีความภาคภูมิใจ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างภาคภูมิใจ
- ด้านการบริหารจัดการ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในรูปแบบภาคีเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ ผ่านกรอบแนวคิดที่ยึดประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก
2.3) ด้านการพัฒนาเมือง
มีการวางแผนแม่บทพัฒนาเมือง (Provincial Development Master Plan) บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และพัฒนาแผนการบริหารจัดการ บริการโครงสร้างพื้นฐาน บนพื้นฐานการพัฒนาสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
2.4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีความภาคภูมิใจและช่วยกันบำรุงรักษาความเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดติดอันดับ 7 ของโลก และให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานสะอาด และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด
เป้าประสงค์
การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) กำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง ประชาชนมีงานทำและมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี
2. ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและ บริการสาธารณะอื่น ๆ ที่พอเพียงและสะดวก รวมทั้ง มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และที่ว่างโล่งอย่างพอเพียง ตลอดจนมีระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะอย่างเหมาะสม
VisionNatural tourism city, medical and health service, house of happiness near the capital, well-being society and people.
MissionTo steer the development of Nakhonnayok to the vision, mission activities to supports the development are as follows.
1 Promotion and development of natural tourism and environmental protection.
2 of medical and health activities
3 Development of facilities to create convenient and livable society.
4 Promotion of people’s quality of life, good income and safety in life and property.
愿景自然旅游城,医疗卫生服务,在城市附近的幸福之家,社会和人民都很好。
任务为了使那空那育的发展成为一个愿景,那空那育省的发展任务如下。
1 促进和发展自然旅游和环境保护。
2 促进医疗和保健活动
3 开发设施,营造舒适宜居的社会。
4 鼓励人们拥有良好的生活质量。 有事业,赚取收入,拥有安全的生活和财产。