อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.47
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.47
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๓๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (กระทรวงมหาดไทย)
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (สำนักงานจังหวัดนครนายก)
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้เกษตรจังหวัดนครนายกปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ นย oo๑๗.๓/ว ๗๒๕ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (สาธารณสุขจังหวัด)
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2562/2563 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๘๓๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบเอานาจให้ประกันสังคมจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการบริหารงานบุคคล (พนักงานประกันสังคม)
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๕๐๒/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิก)
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๙๔๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ฯ (ยกเลิก)
ไปที่หน้า