อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.55
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.55
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๕๓/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก(ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดด่านเศรษฐกิจและสังคม)
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๓๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (กระทรวงมหาดไทย)
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (สำนักงานจังหวัดนครนายก)
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้เกษตรจังหวัดนครนายกปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ นย oo๑๗.๓/ว ๗๒๕ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (สาธารณสุขจังหวัด)
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2562/2563 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๘๓๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบเอานาจให้ประกันสังคมจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการบริหารงานบุคคล (พนักงานประกันสังคม)
(ยกเลิก) คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๕๐๒/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ไปที่หน้า