อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.23
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.23
ข้อมูลผู้บริหาร
ชื่อ :
นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
081-3749119
อีเมลล์ :
nakhonnayok@moi.go.th
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ประวัติ :

ภูมิลำเนา     นนทบุรี

วุฒิการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ปี 2531 - 2534 ปลัดอำเภอจังหวัดนครสวรรค์

- ปี 2534 - 2540 บุคลากรกองราชการส่วนท้องถิ่น กองการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง

- ปี 2541 - 2546 หัวหน้างานเลขานุการนักบริหาร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ปี 2546 - 2547 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ปี 2547 - 2549 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ปี 2550 - 2554 หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปี 2554 - 2555 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

- ปี 2555 - 2556 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปี 2556 - 2557 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปี 2557 - 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ปี 2558 - 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

- ปี 2559 - 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

- ปี 2560 - 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- ปี 2562 - 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2

- ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

การฝึกอบรมงาน

- หลักสูตรโรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

- หลักสูตรการบริหารระดับกลาง วิทยาลัยมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)