อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.18
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.18
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
รายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว. 10 ม.ค. 2565
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ลว. 5 ต.ค.2564
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลว.5 ต.ค 2564