อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.51
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.51
E-Service
จำนวนเอกสารทั้งหมด 19 รายการ
E-Service บริการด้านประกันสังคม
ขึ้นทะเบียนออนไลน์ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
ระบบการอนุญาติแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์
ระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ
“การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ” ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
ระบบติดตามผลการพิจารณาอนุญาตการทำงานคนต่างด้าว
ไปที่หน้า