อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.24
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.24
เอกสารหนังสือเวียน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2324/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครนายก
คำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดฯ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดฯ