อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
09.50
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
09.50
ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
ปีงบประมาณ
2562
วงเงินงบประมาณ
2,740,000.00 บาท
- งบลงทุน :
2,740,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
0.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท