อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
19.31
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
19.31
กลุ่มงานอำนวยการ
นางสาวกาญจนา สมรูป
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นางพิมพรรณ ระงับทุกข์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปรมาภรณ์ ฉิมทับ
นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายนฤมิตร วงษ์สอาด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
พ.อ.ท.สุระเชษฐ ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางชูศรี หว่างเพียร
พนักงานธุรการ ส 4
นายประฎิษฐ์ นิลบุตรดา
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายชลาลัย มีนวน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นางสาวทิพย์วัน สังฆโสภณ
พนักงานการเงินและบัญชี
นายสถาพร แสงศัพท์
พนักงานจ้างเหมาะบริการ
นายอนันต์ สืบชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวภคมน เสนาสุธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิไลพร ดวงแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนวรัตน์ สนสง่า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภูมิพสุตม์ วารุกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเชิดพงษ์ น้อยใหญ่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนพพร พึ่งเนตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศรีสกุล สาประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ