อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
18.54
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
18.54
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก
นายชัชชัย แก้วขจร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายพล ธรรมพรรณธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนันทรี อภิชาติเจริญชัย
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวพิชญาพร เจนตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีย์ พวงดอกไม้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกาญนา เคหะสมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจรูญจันทร์ แก่นจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพาลินท์ บุญสำเร็จ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกริกเกียรติ บำรุงสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเบญจมาศ อ่อนแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัจฉรา เหล็กสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ