อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
21.57
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
21.57
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 26 รายการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
กฎหมายด้านปศุสัตว์
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กรมคุมประพฤติ
กฏหมายว่าด้วยจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวม 2 ฉบับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ไปที่หน้า