อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.54
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.54
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นายอำเภอเมืองนครนายก ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกจำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นายปรัชญา ปานทิม นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ

2. เด็กหญิงศศิวิมล พรงาม นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดพราหมณี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสาริกา

3. นางสาวณัฏฐนิชา ชาญชัย นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนยอ

4. นางสาวไปรยา วงค์พยัคฆ์ นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีจุฬา