อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
15.59
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
15.59
อาจารย์
นายวิวัฒน์ วัฒนวิเชียร  ครูโรงเรียนวัดพราหมณี

นายวิวัฒน์ วัฒนวิเชียร  ครูโรงเรียนวัดพราหมณี

ตำแหน่ง กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

มีหลักแนวคิด

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานั้น มีหลักสำคัญคือวิธีการจัดการศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อิงมาตรฐานและตัวชี้วัด สามารถทำได้ทุกวิชา โดยครูผู้สอนจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีการเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ซึ่งจะช่วยให้การสอนประสบความสำเร็จบรรลุตามที่คาดหวัง โดยที่นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป

 

ผลงาน

1. กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่

 -  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

-  กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง

-  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

 -  กิจกรรมโรงสีข้าวกล้อง  

2. นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดพราหมณี คือด.ช.ภูมิภักดี บุญมา ด.ช.ถิรวัฒน์ เมินกระโทก ด.ช.ธีระพัฒน์ ยอดขวัญ ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Results Competition “ Hongkong International Robotic Olympiad 2018” เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชนะเลิศหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Single Motor Appearance Design Competition) สร้างความปลาบปลื้มและยินดี ให้กับพวกเราชาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นอย่างยิ่ง                                                                       

 

http://old.scbfoundation.com/projects/people.php?proj=1&sub=45&unit=24&id=677

http://202.29.209.26/edunayok/main/news_details.php?tbl=areanews_&icon=&item=810

 

อาจารย์อื่นๆ