อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
14.23
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
14.23
ทุนการศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

      วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและกล่าวให้โอวาทโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2546ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาและสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินโครงการระหว่างปีการศึกษา 2547-2562 (ปีงบประมาณ 2547-2563) จัดสรรทุนการศึกษาปีละ 480 ทุนเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 4,800 ทุน

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2550 เป็น ปีแรกโดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 240 คนและตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพิ่มอีกปีละ 144 คน รวมเป็นจำนวน 384 คนต่อปี

       ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีจำนวน 10 รุ่นและมีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 8 รุ่น รวมจำนวนนักเรียนทุนฯทั้งหมด 2,988 คน ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเตรียมตัวสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต สกอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการประกอบอาชีพหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษารวมทั้งความสำเร็จในชีวิตการทำงานและการมีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

      จึงเห็นควรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่การปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาทุนฯรุ่นที่ 9 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 198 คน“นักศึกษาทุกคนจงขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่เล่าเรียนมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมประกอบกันด้วยขอให้ทุกคนจงเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาทุนฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” เลขา กกอ. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา:ประชาสัมพันธุ์ สกอ.

ทุนการศึกษาอื่นๆ