อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
13.49
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
13.49
ข้อมูลทั่วไป : องครักษ์

 

 

ประวัติอำเภอองครักษ์

อำเภอองค์รักษ์ เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 4 อำเภอ ของจังหวัดนครนายก เดิมที่ว่าการ อ.องค์รักษ์ ตั้งอยู่ที่ ต.บางอ้อ อ.บ้านนาในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ แก่บริษัทคุนาสยามซึ่งหม่อมราชวงศ์
สุวรพรรณสนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประมุขให้จัดการขุดคลองซอยตัดท้องทุ่ง ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำนครนายก (โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ
ในการขายที่ดินทั้งสองฝั่งคลองเพื่อจัดเป็นที่นาได้ บริษัทฯ ได้ขุดคลองสายกลางขึ้นสายหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทะลุแม่น้ำนครนายก พร้อมตัด
คลองซอยจากทั้งสองฝั่งสายกลางนี้โดยได้รับพระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ประตูน้ำปิด - เปิด ด้านแม่น้ำเจ้าพระยาได้พระราชทาน
นามว่า "ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์" ส่วนประตูน้ำทางด้านแม่น้ำนครนายก พระราชทานนามว่า "ประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี" หลังจากนั้นได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ
มาตั้งอยู่ใกล้ ๆ ปากคลอง 16 ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ได้ประมาณ 20 ปี จึงได้ย้ายมาอยู่ฝั่งใต้คลองรังสิต (ติดกับประตู
น้ำเสาวภาผ่องศรี) และต่อมาได้ย้ายมาอยู่หลังตลาดเสาวภา ซึ่งห่างจากที่เดิม 500 เมตร ซึ่งคือที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ในปัจจุบัน
         สำหรับสาเหตุที่ได้ตั้งชื่อว่า อ.องค์รักษ์ มีตำนานว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสต้นแถบนี้และได้พักประทับแรม ณ บริเวณริมแม่น้ำนครนายก ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองค์รักษ์ ในปัจจุบัน  ในระหว่างประทับแรมนั้น นายทหารราชองค์รักษ์ ได้ป่วยเสียชีวิตลงจึงโปรดให้ตั้งศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ อำเภอแห่งนี้จึงได้รับการเรียกขานว่า "อำเภอองค์รักษ์)

อำเภอองครักษ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ (จังหวัดปทุมธานี) และอำเภอบ้านนา 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก

- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ (จังหวัดปทุมธานี)

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 10 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3739-1394

หมายเลขโทรสาร 0-3739-1394