อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ขวัญเมือง
11.57
ขวัญเมือง
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามขวัญเมืองมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ..
11.57
ข้อมูลทั่วไป : บ้านนา
ประวัติอำเภอบ้านนา

อำเภอบ้านนา แต่เดิมที่ว่าการอำเภอบ้านนา ตั้งอยู่ทางฝั่งขาวของแม่น้ำนครนายก ที่ตำบล  บางอ้อ ในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า อำเภอท่าช้าง
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านนา เมื่อปี พ.ศ. 2446 โดยที่บริเวณตั้งที่ว่าการอำเภอบ้านนาเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมทุกปีและไม่อยู่ใจกลางของชุมชน 
ประกอบการคมนาคมไม่สะดวก ทางราชการจึงพิจารณาย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านนา มาตั้งริมถนนสุขาภิบาล เมื่อ พ.ศ. 2508  ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ที่ว่าการอำเภอ
ในปัจจุบัน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครนายก เป็นระยะทาง 18  กิโลเมตร

ตามประวัติอำเภอนี้เคยเป็นแขวงเมืองนครนายก ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านในสมัยที่กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี โดยเฉพาะท้องที่อำเภอบ้านนา
เคยเป็นที่ตั้งกองโพนช้าง หรือกองจับช้างป่าไว้เป็นพาหนะสำคัญในการทำศึกสงครามมาแต่สมัยโบราณ ปรากฏว่ายังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านมะเฟือง ตำบลป่าขะ
อำเภอบ้านนา ซึ่งในอดีตเมื่อ 30 กว่าปี หมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่า" โรงช้าง " และยังมีเศษเสาโรงช้างของกรมพาหนะคชบาล เหลือซากอยู่เป็นหลักฐาน  
แต่ในปัจจุบันเสาโรงช้างได้ชำรุดผุพังไปจนหมดสิ้นแล้ว
อำเภอบ้านนา เคยโอนไปขึ้นอยู่กับจังหวัดสระบุรีครั้งหนึ่ง เนื่องจากได้มีพระราช บัญญัติยกเลิกจังหวัดนครนายกโดยให้อำเภอต่าง ๆ
ไปขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรี  ยกเว้นอำเภอบ้านนาให้ไปขึ้นกับจังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2484
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นใหม่  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
อำเภอบ้านนาจึงได้กลับมาขึ้นกับจังหวัดนครนายกจนกระทั่งปัจจุบัน

อำเภอบ้านนามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิหารแดงและอำเภอแก่งคอย (จังหวัดสระบุรี)

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก

- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ อำเภอหนองเสือ (จังหวัดปทุมธานี) และอำเภอวิหารแดง (จังหวัดสระบุรี)

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3731-1270

หมายเลขโทรสาร 0-3731-2721